• customer-support@compagnies-loan.com
 • Telefon: +33 4 95 58 98 76

INTEGRITETSPOLICY

Alla användare av Credito Citiz webbplats bör läsa dessa användarvillkor noggrant.

Denna Integritetspolicy beskriver och informerar dig om hur Credito Citiz använder och skyddar den information som du eventuellt lämnar till oss när du använder denna webbplats som är tillgänglig via följande URL: www.compagnies-loan.com (nedan kallad "webbplatsen").

.

Genom att gå in på denna webbplats förklarar användaren att han/hon godkänner följande villkor, som är skrivna enbart på engelska. Om användaren inte samtycker till de villkor som anges nedan eller om han/hon inte förstår dem helt och hållet, uppmanas han/hon att avstå från att använda denna webbplats.

Observera att denna sekretesspolicy kan ändras eller kompletteras när som helst av Credito Citiz, särskilt för att följa lagstiftning, reglering, rättspraxis eller teknisk utveckling. I detta fall kommer datumet för uppdateringen att tydligt anges i början av den nuvarande policyn. Dessa ändringar är bindande för användaren så snart de har lagts ut på nätet. Användaren rekommenderas därför att regelbundet läsa denna policy för sekretess och användning av cookies för att ta del av eventuella ändringar.

1. PERSONUPPGIFTER

I allmänhet kan du besöka webbplatsen utan att lämna ut någon personlig information om dig själv. Du är i vilket fall som helst inte skyldig att överföra denna information till Credito Citiz. Om du vägrar kan det dock hända att du inte kan få tillgång till viss information eller vissa tjänster som du har begärt. Credito Citiz kan i vissa fall be dig att lämna viss information (nedan kallad "personlig information"). :

 • Namn och förnamn ;
 • E-postadress ;
 • Telefonnummer ;
 • Postadress ;
 • Ditt födelsedatum ;
 • Ditt civilstånd ;
 • Din nationalitet ;
 • Din lön ;
 • Ditt företags SIREN-nummer
 • Det kreditbelopp som du ansöker om. ;
 • Eventuella personliga kommentarer ;

Genom att lämna dessa uppgifter godkänner du uttryckligen att de behandlas av Credito Citiz för de ändamål som anges i punkt 2 nedan och för de ändamål som anges i slutet av varje formulär.

.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen som antogs av Europaparlamentet den 14 april 2016 och den ändrade franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 informerar Credito Citiz dig om följande:

1-1 Den personuppgiftsansvariges identitet

Den person som ansvarar för databehandlingen är företaget Credito Citiz, vars huvudkontor ligger på 167 Rue des Foulons 59500 - Frankrike. Telefon: +33 4 95 58 98 76

1-2 Ändamålen med behandlingen

 • (a) för att ge dig den information eller de tjänster som du har begärt att få (t.ex. att beställa en produkt för försäljning på vår webbplats eller skicka dig våra nyhetsbrev efter din registrering), och/eller
 • (b) för att samla in information som gör det möjligt för oss att förbättra vår webbplats, våra produkter och våra tjänster (särskilt genom användning av cookies), och/eller
 • (c) för att kontakta dig om olika händelser som rör Credito Citiz, inklusive, men inte begränsat till, produktuppdateringar.

1-3 Undantag från ansvar

Jag bekräftar och accepterar att Credito Citiz kan överföra min kreditansökan till Credito Citiz, Cembra Money Bank SA, BANK-now, Atlantic Union Bank, Bob Finance eller någon annan partner (nedan kallad "bank") via Internet, e-post eller fax/post. Dessutom bekräftar jag följande:

1-4 Granskning av ansökan och kreditinformation.

Jag bekräftar att alla uppgifter om mig är korrekta och ger finansinstitutet tillstånd att inhämta information om mig från tredje part, särskilt banker, centralbyrån för kreditupplysning (ZEK), myndigheter (t.ex. Federal Banking Commission), banker och andra institutioner för att kunna behandla denna ansökan och avtalsförhållandet. (ZEK), myndigheter (t.ex. åklagarmyndigheten, skattemyndigheter, folkbokföringsmyndigheter, myndigheter för skydd av barn och vuxna), kreditupplysningsföretag, kreditförmedlare, arbetsgivare, företag i finansinstitutets koncern och, i förekommande fall, föreningen för ledning av ett centrum för konsumentkreditinformation (IKO). För ovannämnda ändamål befriar jag härmed dessa organisationer från bank-, post-, tjänste- eller affärshemlighet. Jag ger också finansinstitutet tillstånd att vidarebefordra denna ansökan till ZEK och, i förekommande fall, till IKO och, om det krävs enligt lag, till andra organ. I synnerhet ska typ, belopp och villkor för krediten eller finansieringen, liksom sökandens personuppgifter och eventuella betalningsförseningar eller kvalificerat missbruk rapporteras. Jag bekräftar att ZEK och IKO har rätt att ge sina medlemmar information om de uppgifter som lämnats. Det finansiella institutet får avslå ansökan utan att ange några skäl.

1-5 Samarbete med förmedlare

Det finansiella institutet får, när det gäller ansökningar som skickas till det av en förmedlare, utbyta med förmedlaren de uppgifter som är nödvändiga för att pröva ansökan/kreditvärdigheten och för att ingå och genomföra avtalet.

1-6 Uppgifter om partner

Om jag har inkluderat uppgifter om min make/maka eller registrerade partner ("partner") i ansökan bekräftar jag att (i) jag har informerat min partner om denna ansökan, (ii) finansinstitutet får kontrollera ovanstående uppgifter direkt med min partner, och (iii) min partner godkänner att finansinstitutet får inhämta information (inklusive förfrågningar till KEZ) om min partner enligt beskrivningen ovan.

1-7 Behandling av uppgifter

Jag tillåter finansinstitutet att behandla, utvärdera och profilera mina uppgifter för marknadsföring och riskhantering. Jag ger finansinstitutet tillstånd att erbjuda mig andra produkter och tjänster, även från dess koncernbolag. Jag kan när som helst återkalla detta tillstånd att behandla mina uppgifter för marknadsföringsändamål eller för att skicka information till mig. Användaren av denna webbplats informeras om att den information som han/hon meddelar via formuläret på webbplatsen compagnies-loan.com är nödvändig för att besvara hans/hennes förfrågan och är avsedd för de tjänster som ansvarar för att besvara hans/hennes förfrågan i syfte att följa upp denna förfrågan. Användaren har rätt att få tillgång till, korrigera, uppdatera och radera all information som rör honom/henne genom att ange "Personliga rättigheter" som ämne i brevet och genom att bifoga en kopia av sitt identitetsbevis.

Användaren av denna webbplats kan också av legitima skäl invända mot behandlingen av sina uppgifter och, utan anledning och utan kostnad, mot användningen av sina uppgifter för kommersiella prospekteringsändamål.

Vi kan behandla följande typer av personuppgifter om dig:

Dina kontaktuppgifter, inklusive namn, e-postadress och telefonnummer. Användarinformation, till exempel om du loggar in på vår tjänst eller besöker våra webbplatser. Denna information kan omfatta IP-nummer, enhetstyp och webbläsare, tidszon, geografisk plats samt dina intressen och preferenser Information om hur du interagerar med våra tjänster, till exempel vilka funktioner du använder och vilka knappar du klickar på.

1-8 Samarbete med tjänsteleverantörer (outsourcing)

Det finansiella institutet kan lägga ut tjänster på entreprenad till tredje part (nedan kallad "tjänsteleverantör"), särskilt när det gäller behandling av affärsprocesser, IT-säkerhet och systemförvaltning, marknadsundersökningar och -utveckling, identifiering av kredit- och marknadsrisker som är relevanta för företaget samt administration av avtalsförhållanden (t.ex. behandling av ansökningar och avtal, inkassokrav, kundkommunikation). Finansinstitutet förser dessa tjänsteleverantörer med de uppgifter som krävs för att de ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser och kan i detta syfte även överföra dessa uppgifter till utlandet. Tjänsteleverantörerna, liksom deras anställda och underleverantörer, är avtalsmässigt skyldiga att garantera dataskydd i enlighet med kraven i den federala dataskyddslagen, att iaktta banksekretessen i enlighet med den federala banklagen och att följa tystnadsplikten. I detta sammanhang noterar jag att mina uppgifter kan överföras till tjänsteleverantörer som är etablerade i länder som kanske inte har ett dataskydd som motsvarar det franska.

Jag samtycker till att det finansiella institutet får använda elektroniska medel för att kommunicera med mig eller med förmedlaren. Jag accepterar också att uppgifter överförs via Internet och jag är medveten om att Internet är ett öppet nätverk som är tillgängligt för alla. Credito Citiz och finansinstitutet kan därför inte garantera sekretessen för de uppgifter som överförs via Internet. Tredje part kan därför dra slutsatsen att det finns en nuvarande eller framtida affärsrelation (bankverksamhet i förekommande fall) mellan mig och finansinstitutet.

1-9 Lagringens varaktighet

Credito Citiz behåller dina personuppgifter endast under den tid som motsvarar syftet med insamlingen enligt punkt 2 ovan, vilket i alla fall inte får överstiga 24 månader.

1-10 Rättigheter och friheter i samband med databehandling

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter, som du kan utöva genom att skriva till oss på postadressen (se punkt 1) eller genom att använda kontaktformuläret på webbplatsen på följande webbadress : https://www.compagnies-loan.com/contact

1-11 Rätt till tillgång till och överföring av uppgifter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. På grund av Credito Citiz skyldighet att skydda och behandla personuppgifter konfidentiellt informeras du dock om att din begäran kommer att behandlas under förutsättning att du kan styrka din identitet, särskilt genom att visa upp en skanning av en giltig identitetshandling (vid begäran via vårt elektroniska formulär) eller en undertecknad fotokopia av en giltig identitetshandling (vid en skriftlig begäran).

compagnies-loan.com informerar dig om att företaget vid behov har rätt att motsätta sig varje uppenbart missbrukande begäran (på grund av dess antal, repetitiva eller systematiska karaktär). För att hjälpa dig i denna process, särskilt om du vill utöva din rätt till tillgång genom att skicka en skriftlig begäran till den postadress som anges i punkt 1, hittar du genom att klicka på följande länk ett standardbrev som utarbetats av den franska nationella kommissionen för databehandling och friheter ("CNIL").

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces

1-12 Rätt att korrigera uppgifter

Med stöd av denna rättighet kan du enligt lagen begära rättelse, uppdatering, blockering eller radering av uppgifter om dig som kan vara felaktiga, felaktiga, ofullständiga eller föråldrade. Du kan också ange allmänna och specifika instruktioner om vad som ska hända med dina personuppgifter efter din död. I vissa fall kan arvingarna till en avliden person kräva att hänsyn tas till den älskade personens död och/eller att nödvändiga uppdateringar görs. För att hjälpa dig i denna process, särskilt om du vill utöva din rätt till rättelse för din egen eller en av dina avlidna släktingars räkning, genom en skriftlig begäran till den postadress som anges i punkt 1, hittar du ett standardbrev som CNIL har utarbetat genom att klicka på följande länk.

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees

1-13 Rätt till invändningar

Denna rättighet kan endast utövas i en av följande två situationer: När utövandet av denna rättighet baseras på legitima skäl, eller När utövandet av denna rättighet syftar till att förhindra att de insamlade uppgifterna används för kommersiella prospekteringsändamål. För att hjälpa dig i ditt tillvägagångssätt, särskilt om du vill utöva din rätt att göra invändningar genom en skriftlig begäran till den postadress som anges i punkt 1, hittar du en mall för ett brev som utarbetats av CNIL genom att klicka på följande länk.

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet

1-14 Svarstid

compagnies-loan.com kommer att svara på din begäran om tillgång, rättelse eller invändning eller någon annan ytterligare begäran om information inom en rimlig tidsperiod som inte överstiger en månad från mottagandet av din begäran.

1-15 Auktoriserade tjänsteleverantörer och överföring till ett tredje land från Frankrike eller Europeiska unionen.


compagnies-loan.com informerar dig om att företaget har tillgång till sina auktoriserade tjänsteleverantörer för att underlätta insamling och behandling av de uppgifter du har lämnat till oss. Dessa tjänsteleverantörer kan vara belägna utanför Frankrike eller Europeiska unionen och kan överföra de uppgifter som samlas in genom de olika formulären på webbplatsen (med undantag för formuläret som gör det möjligt för dig att utöva dina rättigheter till informationsteknik och medborgerliga friheter, vilket föreslås och används av compagnies-loan.com).


1-16 Behörighet och tillämplig lag

Alla tvister som har med webbplatsen att göra, eller som är en följd av dess användning eller åtkomst, omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för de behöriga domstolarna i kantonen Vaud, med förbehåll för ett eventuellt överklagande till den federala domstolen i Lausanne. Fransk lag är tillämplig.

2. POLICY FÖR COOKIES

När du för första gången ansluter till webbplatsen compagnies-loan.com varnas du av en banner på din skärm om att information om din navigering kan registreras i filer som kallas "cookies". Vår policy för användning av cookies gör det möjligt för dig att bättre förstå de åtgärder som vi vidtar för navigering på vår webbplats. I synnerhet informerar den dig om alla cookies som finns på vår webbplats, deras syfte (del I) och ger dig information om hur du ställer in dem (del II).

2-1 Allmän information om cookies på webbplatsen compagnies-loan.com


compagnies-loan.com, i egenskap av utgivare av denna webbplats, kan placera en cookie på din dators hårddisk (dator, surfplatta, mobiltelefon etc.) för att säkerställa en smidig och optimal surfning på vår webbplats. Cookies" är små textfiler av begränsad storlek som gör det möjligt för oss att känna igen din dator, surfplatta eller mobiltelefon för att anpassa de tjänster vi erbjuder dig.

Den information som samlas in via cookies gör det inte möjligt att identifiera dig personligen på något sätt. De används uteslutande för våra egna behov för att förbättra interaktiviteten och prestandan på vår webbplats och för att skicka dig innehåll som är anpassat efter dina intressen. Ingen av dessa uppgifter lämnas ut till tredje part utom när compagnies-loan.com har fått ditt samtycke i förväg eller när utlämnande av dessa uppgifter krävs enligt lag, domstolsbeslut eller annan administrativ eller rättslig myndighet som har rätt att ta del av dem.

För att bättre förstå den information som cookies identifierar hittar du nedan en lista över de olika typerna av cookies som kan användas på webbplatsen compagnies-loan.com, deras namn, syfte och lagringsperiod.


2-2 Ställ in dina cookie-inställningar

Du kan när som helst acceptera eller vägra att lägga in cookies. När du för första gången ansluter till webbplatsen compagnies-loan.com visas en banner med kortfattad information om deponering av cookies och liknande tekniker längst ner på skärmen. Denna banner varnar dig för att du genom att fortsätta din navigering på webbplatsen compagnies-loan.com (t.ex. genom att ladda en ny sida eller genom att klicka på olika delar av webbplatsen) accepterar att kakor placeras på din terminal. Du anses också ha gett ditt samtycke till att kakor placeras genom att klicka på X-ikonen till höger om bannern längst ner på skärmen.

Beroende på vilken typ av cookie det rör sig om kan det krävas att du samtycker till att cookies lagras och läses på din terminal.

2-3 Cookies som kräver ditt samtycke i förväg

Detta krav gäller för cookies som utfärdas av tredje part och som anses vara "beständiga" eftersom de finns kvar på din terminal tills de raderas eller löper ut. Eftersom dessa cookies utfärdas av tredje part omfattas användningen och deponeringen av deras egna sekretesspolicyer, som du hittar länkade nedan. Den här familjen av cookies omfattar de reklamcookies som används av compagnies-loan.com.

Cookies för målgruppsanalys: Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics. Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som cookien genererar om din användning av webbplatsen överförs till en Google-server i USA och lagras där. Din IP-adress förkortas och anonymiseras av Google inom EU:s medlemsstater eller andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av webbplatsoperatören för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att förse webbplatsoperatören med ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och Internet. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att kombineras med andra uppgifter från Google. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan dra full nytta av alla funktioner som erbjuds på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in uppgifter om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) via cookies för Google och att dessa uppgifter behandlas av Google genom att ladda ner och installera den plug-in som finns tillgänglig på följande länk (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr). Du kan också klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics samlar in data. En opt-out-cookie lagras på din enhet och förhindrar att dina uppgifter samlas in när du besöker denna webbplats i framtiden. Om du raderar dina cookies från din webbläsare måste du klicka på den här länken igen. Se https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html för mer information om detta ämne.

Google AdWords cookies för konverteringsspårning
På denna webbplats används annonseringsprogrammet "Google AdWords" och som en del av detta används konverteringsspårning. Kakan för konverteringsspårning sätts när en användare klickar på en annons som publicerats av Google. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 90 månader och används inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på den här webbplatsen och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi veta att du klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje Google AdWords-klient får en annan cookie. Därför kan cookies inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som erhålls genom konverteringscookien gör det möjligt för compagnies-loan.com att upprätta konverteringsstatistik. Vi får information om det totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida med en spårningstagg för konvertering. Vi får dock ingen personligt identifierbar information om användarna. Om du inte vill delta i spårningen kan du enkelt inaktivera Googles cookie för konverteringsspårning i din webbläsares användarinställningar. Du kommer inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering.

Pixel Facebook
Den här webbplatsen använder Facebooks kommunikationsverktyg Website Custom Audiences. För att kunna använda Facebook-pixlar integreras dessa på våra webbplatser och markerar dig som besökare på vår webbplats i anonym form, dvs. utan att kunna identifiera dig som person. När du sedan loggar in på Facebook skickas en icke-reversibel och därför icke-personlig kontrollsumma (hashvärde) av dina användningsuppgifter till Facebook för analys- och marknadsföringsändamål. Detta gör det möjligt för Facebook att koppla ditt besök på våra sidor till ditt användarkonto. Vi kan använda den information som erhålls på detta sätt för att visa annonser på Facebook. För produkten Anpassad publik på webbplatsen nämns Facebook-cookien. För mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen, samt om Facebooks behandling och användning av data, och om hur du kan ställa in din sekretess, hänvisar vi till Facebooks riktlinjer för dataskydd, som du hittar på följande adress. www.facebook.com/ads/website_custom_audiences och https://www.facebook.com/privacy/explanation. Om du vill välja bort användningen av personliga målgrupper på Facebooks webbplats kan du göra det här: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

Återinriktning
Vår webbplats använder retargetingteknik. Vi använder dessa tekniker för att göra internetutbudet mer intressant för dig. Denna teknik gör det möjligt för oss att nå Internetanvändare som redan är intresserade av vår butik och våra produkter genom annonser på våra partners webbplatser. Vi är övertygade om att det är mer intressant för Internetanvändare att se en annons som är inriktad på intressen än en annons utan en sådan hänvisning till intressen. Visningen av dessa annonser på våra partners sidor baseras på cookie-teknik och en analys av tidigare användningsbeteende. Denna form av reklam är helt anonym. Inga personuppgifter lagras och ingen användningsprofil kopplas till dina personuppgifter. Du godkänner användningen av cookies för insamling, lagring och utvärdering av dina användningsuppgifter. Du samtycker också till att dina uppgifter kan lagras i cookies efter det att din webbläsarsession har avslutats och att de kan återkallas, till exempel nästa gång du besöker webbplatsen. Du kan när som helst återkalla detta godkännande med verkan för framtiden genom att avvisa användningen av cookies i dina webbläsarinställningar.

Retargeting-taggar
Den här webbplatsen använder retargeting-taggar. Dessa taggar är ett JavaScript-element som placeras i webbplatsens källkod. När en användare besöker en sida på den här webbplatsen som innehåller en retargeting-tagg placerar en leverantör av onlineannonsering (t.ex. Google) en cookie på användarens dator och tilldelar den till listor med motsvarande målgrupper för retargeting. Denna cookie används också för att aktivera retargeting-kampanjer ("intressebaserad reklam") på andra webbplatser. Studier har visat att intressebaserad reklam är mer attraktiv än reklam utan direkt hänvisning till intressen eller tidigare besökta webbplatser. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder dessa cookies för att visa annonser baserade på en användares tidigare besök på vår webbplats. Inga personuppgifter registreras i detta sammanhang. Användare av den här webbplatsen kan inaktivera Googles användning av cookies genom att besöka Googles sida "Annonsinställningar". Dessutom kan användaren inaktivera tredjepartsleverantörers användning av cookies genom att besöka Network Advertising Initiative's inaktiveringssida och göra lämpliga inställningar där.

2-4 Du har olika verktyg för att ställa in cookies

De flesta webbläsare är som standard konfigurerade för att tillåta lagring av cookies. Din webbläsare ger dig möjlighet att ändra dessa standardinställningar så att alla cookies systematiskt avvisas eller så att endast vissa av dem accepteras eller avvisas, beroende på avsändaren.

VARNING: Vi uppmärksammar dig på att om du vägrar att lägga in cookies på din terminal kan det ändå påverka din användarupplevelse och din tillgång till vissa tjänster eller funktioner på denna webbplats. Om det är nödvändigt, avsäger sig compagnies-loan.com allt ansvar för konsekvenserna av försämrade surfvillkor som uppstår på grund av ditt val att vägra, radera eller blockera de cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Dessa konsekvenser utgör inte en skada och du kan inte kräva någon ersättning för detta. Din webbläsare gör det också möjligt att radera befintliga cookies på din terminal eller att varna dig när nya cookies sannolikt kommer att placeras på din terminal. Dessa inställningar har ingen inverkan på din surfning, men du förlorar alla de fördelar som kakan ger dig. Vi uppmanar dig att läsa nedan om de olika verktyg som finns tillgängliga för dig så att du kan ställa in parametrarna för de cookies som placeras på din terminal.

2-5 Ställ in din webbläsare

Varje webbläsare har sina egna inställningar för hantering av cookies. Nedan finns länkar som hjälper dig att ändra dina inställningar för cookies i de största webbläsarna. :

Mer information om verktyg för kontroll av cookies finns på CNIL:s webbplats. : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Om inte uttryckligt samtycke krävs enligt dataskyddslagarna i ditt land, samtycker du genom att använda detta material (enligt definitionen ovan) till att vi samlar in och använder dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna policy och till att dina personuppgifter överförs till andra länder än ditt eget (inklusive länder utanför EU).

Observera att tillgodoseendet av dina individuella önskemål baseras på en eller flera specifika cookies. Om du raderar alla cookies som lagrats på din terminal i samband med vår webbplats vet vi inte längre vilket samtycke eller vilken vägran du har gett. Detta återställer ditt samtycke och du måste återigen vägra att använda den eller de cookies som du inte vill behålla. Om du använder en annan webbläsare måste du också vägra dessa cookies igen eftersom dina val, liksom de cookies som de avser, beror på vilken webbläsare och terminal (dator, surfplatta, smartphone etc.) du använder för att besöka vår webbplats.

3- ANDRA ANVÄNDNINGSVILLKOR


Endast den engelska versionen av dessa användarvillkor är bindande.


3-1 Personuppgifter och uppgiftsskydd

I enlighet med artikel 13 i den franska federala konstitutionen och dataskyddslagen har varje person rätt till integritet och skydd mot missbruk av sina uppgifter. compagnies-loan.com respekterar dessa bestämmelser. Användaren uppmanas på olika ställen på webbplatsen www.compagnies-loan.com att ange sina personuppgifter. Om användaren beslutar sig för att ge companies-loan.com personuppgifter på Internet eller via e-post kommer vi att behandla dessa uppgifter i enlighet med lagstiftningen om dataskydd.

Genom att kontakta compagnies-loan.com via Internet, e-post, post eller på annat sätt godkänner jag att banken behandlar och analyserar mina uppgifter samt använder dem för intern marknadsföring och analys i Frankrike och utomlands. Jag har rätt att när som helst återkalla detta tillstånd. Banken får delegera tjänster till tredje part ("tjänsteleverantörer"), särskilt inom områdena processhantering, IT-säkerhet, systemförvaltning, marknadsundersökningar och marknadsföring, beräkning av företagsrelaterade kredit- och marknadsrisker samt hantering av avtalsförhållanden (t.ex. behandling av ansökningar och genomförande av avtal, inkasso, kundkommunikation). Jag samtycker till att tjänsteleverantörerna får tillgång till alla mina uppgifter som behandlas i detta sammanhang. Banken kan låta mina uppgifter behandlas i länder som inte har ett dataskydd som är likvärdigt med Frankrikes och kan ge tjänsteleverantörer i dessa länder i uppdrag att behandla mina uppgifter. Dessa uppgifter kommer endast att överföras om dessa tjänsteleverantörer tidigare har åtagit sig att garantera en adekvat nivå av uppgiftsskydd. Jag är medveten om att mina uppgifter kan komma att överföras till utlandet och att detta även sker via Internet. Jag samtycker till denna typ av överföring och behandling av uppgifter i Frankrike och utomlands. Banken har rätt att avslå denna begäran utan att ange skäl. Jag är medveten om att Internet är ett öppet nätverk som är tillgängligt för alla. Därför kan compagnies-loan.com och banken inte garantera att uppgifterna som överförs via Internet är konfidentiella. Därför är det möjligt att tredje part drar slutsatser om en befintlig eller kommande bankrelation mellan mig och banken.

Användaren godkänner att Credito Citiz skickar tillfällig information om företaget, dess produkter och tjänster till användarens postadress och e-postadress. Användningen av kunduppgifter för marknadsföringsändamål kan när som helst återkallas skriftligen av användaren.

3-2 Uppgifternas säkerhet och konfidentialitet

Internet är ett öppet nätverk som är tillgängligt för alla. När användaren besöker webbplatsen companies-loan.com kan tredje part dra slutsatser om att det eventuellt finns ett kommersiellt förhållande mellan användaren och companies-loan.com. Överföringen av information via Internet kan vara föremål för avbrott, förseningar eller fel i dataöverföringen som ligger utanför den kontroll som companies-loan.com eller en informationsleverantör har. Credito Citiz eller informationsleverantörerna är inte ansvariga för eventuella skador eller följdskador till följd av sådana problem. På samma sätt tar companies-loan.com inget ansvar för någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av denna webbplats eller den information som den innehåller. När användaren aktiverar länkar som ges på webbplatsen är det möjligt att användaren lämnar webbplatsen. compagnies-loan.com har inte kontrollerat de andra webbplatser som är länkade till webbplatsen och avsäger sig allt ansvar för deras innehåll och för de produkter, tjänster och andra erbjudanden som de tillhandahåller. Det är vår skyldighet att behandla korrekta, relevanta och nödvändiga personuppgifter med hänsyn till våra rättsliga skyldigheter gentemot våra kunder. Du har rätt att övervaka oss. Om du vill uppdatera de personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kontakta oss.

3-3 Prissättning

Jag bekräftar och accepterar att compagnies-loan.com förbehåller sig rätten att ta betalt för sina tjänster, endast i de fall som presenteras och kan läsas när som helst i följande PDF-fil. :  tarifs.pdf

Dessa priser tas ut av compagnies-loan.com och gäller inte behandlingen av en privat kreditansökan utan kostnad. De gäller endast de tjänster som presenteras i PDF-filen nedan. :  tarifs.pdf

3-4 Immateriella rättigheter

Hela denna webbplats är compagnies-loan.com:s exklusiva egendom, med förbehåll för rättigheter som tillhör tredje part. Det är förbjudet att reproducera (helt eller delvis), överföra (i elektronisk form eller på annat sätt), ändra, länka eller använda webbplatsen Credito Citiz för offentliga eller kommersiella ändamål utan föregående skriftligt tillstånd från compagnies-loan.com. Det är också förbjudet att för något som helst ändamål reproducera eller använda textuella, grafiska eller kombinerade varumärken (t.ex. logotyper) som registrerats av companies-loan.com eller som företaget är förmånstagare till, om inte den rättmätige ägaren har gett sitt uttryckliga skriftliga medgivande.

3-5 Inget erbjudande

Den information som publiceras på Credito Citiz webbplats utgör inte ett erbjudande eller en rekommendation att köpa eller sälja en (finansiell) produkt eller att utföra andra juridiska handlingar, och inte heller en uppmaning att lämna ett erbjudande. Kreditgivning är förbjuden om den leder till överskuldsättning av konsumenten (artikel 3 i UWG).

3-6 Undantag från ansvar

compagnies-loan.com tar inget ansvar för direkta eller indirekta förluster eller skador av vilket slag som helst som uppstår till följd av tillgång till webbplatsen eller användning av information eller råd som finns på denna webbplats eller till följd av att det är omöjligt att få tillgång till eller använda information eller råd som finns på denna webbplats. I synnerhet företag-lån. com samt dess administratörer, direktörer, anställda, medhjälpare och aktieägare, för eventuella skador eller förluster på grund av fel, tekniska fel eller ej, fel i överföringen, överbelastning, svårigheter vid användning, avbrott i tjänsten (inklusive särskilt systemunderhållstjänsten), Fördröjning i överföringen av information, inkompatibilitet mellan denna webbplats och användarens filer och/eller programvara (särskilt med hans "webbläsare") och/eller hans dator, funktionsstörningar, störningar, överföring av virus eller maskar till hans dator, olagligt intrång (t.ex. till följd av piratkopiering) eller tredje parts användning av denna webbplats. Användaren är inte ansvarig för funktionsstörningar, störningar, överföring av virus eller maskar till hans dator, olagligt intrång (t.ex. till följd av hackning), avsiktlig blockering av telekommunikationsverktyg och nätverk (t.ex. till följd av massutskick eller överbelastningsattacker) eller andra brister hos leverantörer av telekommunikationstjänster eller nätverk.

3-7 Tillträdesbegränsningar

Webbplatsen är inte avsedd att användas av personer i jurisdiktioner där (på grund av personernas nationalitet, deras bostadsort eller av någon annan anledning) distribution, åtkomst eller användning av denna webbplats är förbjuden. Personer som omfattas av sådana restriktioner får inte få tillgång till eller använda webbplatsen i någon form.

3-8 Länkar

compagnies-loan.com har inte granskat de webbplatser som är länkade till webbplatsen och ansvarar inte för innehållet på dessa andra webbplatser. Anslutningar till andra webbplatser sker på egen risk.

3-9 Partiell ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig, ogenomförbar eller inte uppfyller kraven ska detta inte ogiltigförklara, ogiltigförklara eller göra de återstående bestämmelserna i dessa villkor ogenomförbara. Den ogiltiga, icke-överensstämmande eller icke verkställbara bestämmelsen ska ersättas med en annan giltig, överensstämmande och verkställbar bestämmelse som så långt som möjligt motsvarar innebörden och syftet med den ogiltiga bestämmelsen.

Kreditgivning är förbjuden om den leder till överskuldsättning (artikel 3 i UWG).

De lånade från Credito Citiz

Vill du ha ett lån för ditt företag? Från 5 000 till 5 miljoner euro, svarstid mellan 30 minuter och 24 timmar!